Zespół

Fundacja działa w oparciu o zaangażowanie wolontariuszy w realizację celów Fundacji. Zespół stale zaangażowany w realizację przedsięwzięć Fundacji liczy kilka osób. Poza tym z Fundacją współpracuje kilkuosobowa grupa wolontariuszy wspomagających nas w doraźnych działaniach. Jest to znakomite grono młodych i energicznych osób, które niezwykle aktywnie angażują się w działania Fundacji. Ich atutem jest  pasja, gotowość podejmowania nowych wyzwań oraz nieustanna chęć doskonalenia swoich umiejętności.

Zespół FPiP nie boi się wyzwań, gdyż skupia grono osób specjalizujących się w wielu dziedzinach nauki min.: prawie, administracji, europeistyce, stosunkach międzynarodowych, ekonomii i zarządzaniu, promocji i dziennikarstwa, informatyce i IT. Wiedza, umiejętności i doświadczenie zawodowe jakim dysponują poszczególni członkowie zespołu sprawiają, że osoby zaangażowane w realizację podejmowanych przez nas przedsięwzięć doskonale  się uzupełniają i wspierają. Dzięki temu Fundacja działa w sposób prężny i efektywny.


  Maciej PerkowskiProf. dr hab. Maciej Perkowski

Prezez Fundacji Prawo i Partnerstwo, Prodziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W latach 1996-1998 odbył aplikację sądową. Realizował zagraniczne staże naukowo badawcze, wykłady gościnne oraz kwerendy biblioteczne m.in.: na Uniwersytecie Polskim w Wilnie, Uniwersytecie Wiedeńskim, Uniwersytecie Humboldta w Berlinie, w Trybunale Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w Luksemburgu, Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji. Był stypendystą m.in.: Rządu Republiki Austrii oraz Fundacji Batorego. Uczestniczył w kilkudziesięciu krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych (w większości z referatami). Jest autorem, współautorem bądź redaktorem ponad 100 prac opublikowanych w kraju i za granicą. Współpracował z Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwem Środowiska oraz Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przygotowując na ich użytek ekspertyzy w zakresie prawa międzynarodowego publicznego oraz europejskiego prawa wspólnotowego. Powołany przez Ministra Rozwoju Regionalnego do pełnienia funkcji eksperta w dziedzinie szkolnictwa wyższego (projekty finansowane z funduszy europejskich). Jako kierownik, koordynator, doradca i trener uczestniczył w realizacji programów finansowych Unii Europejskiej (Phare, Tempus, Socrates, Leonardo da Vinci, ZPORR, SPO RZL, Jean Monnet Project, inne), Banku Światowego, Rządu RP. Jest członkiem kilku krajowych i międzynarodowych towarzystw naukowych, m.in.: International Law Association, European Society of International Law, Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego, Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa. Aktywnie działa w organizacjach pozarządowych, m.in.: w Fundacji Prawo i Partnerstwo (prezes zarządu), Stowarzyszeniu Absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (v-ce prezes zarządu) i innych. Jest laureatem kilku nagród i wyróżnień na polu nauki i dydaktyki. Działa społecznie na rzecz edukacji europejskiej społeczeństwa polskiego, za co otrzymał w dniu 1 maja 2004r. nagrodę TVP – „EUROOBIEKTYW” 2004. Koordynował i nadzorował badania, monitoring i ewaluację w wielu projektach (finansowanych przez MNiSW oraz ze: ZPORR, POKL, PO FIO, Fundacji Batorego i innych). 


 
Agnieszka Jablonska
Agnieszka Jabłońska-Perkowska
Członek Zarządu Fundacji Prawo i Partnerstwo, Kierownik Uniwersytetu Otwartego UwB, Kierownik Działu Promocji Uniwersytetu w Białymstoku. Doradca zawodowy, specjalista ds. projektów, absolwentka trzech kierunków: stosunków międzynarodowych, administracji oraz europeistyki. Koordynator projektów finansowanych ze środków unijnych i ministerialnych. Autorka kilkunastu publikacji.

Wioleta Hryniewicka Filipkowska

Dr Wioleta Hryniewicka - Filipkowska
Specjalista ds. projektów Fundacji Prawo i Partnerstwo, absolwentka trzech kierunków: stosunków międzynarodowych, administracji oraz zarządzania. Pracownik Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Autorka kilkunastu publikacji.


 logo FPiP duże

Agnieszka Grajewska
Kierownik Działu Rekrutacji Uniwersytetu w Białymstoku. Specjalista ds. projektów Fundacji Prawo i Partnerstwo, absolwentka kierunku prawo  Wydziału Prawa UwB. Autorka kilku publikacji.


 

Maciej Skindzier

Maciej Skindzier
Absolwent europeistyki (studia II stopnia) na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Stosunków międzynarodowych na Wyższej Szkole Administracji Publicznej Białystok (studia I stopnia) oraz menedżerskich studiów podyplomowych w SWiPW w Płocku. Konsultant Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct Białystok na zlecenie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Autor kilku publikacji. Zaangażowany w realizację kilkunastu projektów współfinansowanych ze środków publicznych, zarówno krajowych jak i międzynarodowych. W Fundacji Prawo i Partnerstwo pełni rolę specjalisty ds. projektów i zagadnień IT. Pełni funkcję Webmastera Uniwersytetu w Białymstoku.


 

Anna Drabarz

Dr Anna Drabarz
Prezeska Podlaskiego Sejmiku Osób z Niepełnosprawnościami, członkini zarządu Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami, Ambasadorka Konwencji o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami. S
pecjalistka prawa antydyskryminacyjnego.


 

Wojciech Zon

mgr Wojciech Zoń

Sekretarz Wydawnictwa Prawo i Partnerstwo oraz kierownik biura Fundacji. Absolwent kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne oraz Prawo, obecnie pracownik Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W latach 2013-2017 Pełnomocnik Prezydenta Miasta Suwałk ds. Młodzieży; od 2016 r. sekretarz czasopisma naukowego Eastern European Journal of Transnational Relations.


 

 

 

 

 

© 2019 Fundacja Prawo i Partnerstwo.